Projektové řízení

regulovaná veličina x. Pro posouzení regulované soustavy jsou důležité její statické. druhém případě kdy v soustavě nedojde. k samostatnému ustálení na nové hodnotě se pak nazývá soustava astatická, neboli soustava

Virtuální laboratoř FSI ČVUT

b) Pomocí přechodové charakteristiky posuďte, zda uvažovaná soustava je statická nebo astatická a odhadněte statickou citlivost y na u tj. Su. V případě statické soustavy a předpokladu linearity nakreslete statickou charakteristiku.

Různé materiály, BRR1 - Řízení a regulace 1 - VUT - Fakulta...

. standardního tvaru, jestliže na vstupu soustavy působí poruchový signál: 1. Konstantní2. Lineárně proměnný s časem3.Kvadraticky prom.s časem soustava je astatická 1.řádu (přenos má jeden pól v počátku) a regulátor je: A. Typ

3

Pro správný návrh regulačního obvodu a jeho parametrů je třeba znát vlastnosti regulované soustavy, zejména její dynamické chování. To se zjišťuje pomocí testovacích signálů přiváděných na vstup soustavy a podle časového průběhu.

Regulační obvody

těchto soustav se již projeví vliv derivace,. Nepříznivé poměry pro regulaci jsou u statických regulovaných soustav. a astatická regulovaná soustava s přenosem. regulačního obvodu sestávajícího ze statické regulované soustavy

Měření A Regulace - Přednáškové Slide-8 -regulace 2

-- regulovaná soustava + regulátor + zpětná vazba + …... AKČNÍ VELIČINA – veličina na výstupu regulátoru a vstupu regulované soustavy – je nositelem informace o vykonávaném algoritmu řízení - „Y“

Výuka

Astatická soustava – soustava, u níž po ukončení vstupní změny výstupní veličina v čase trvale stoupá nebo klesá až po případného technického omezení (např. doraz).. Žádaná hodnota w – požadovaná hodnota regulované veličiny. Je

Automatizační technika

Statické regulované soustavy 0. a 1.řádu. Příklady soustav. Rovnice, přechodová charakteristika, přenosová amplitudová a fázová charakteristika. LA a LF charakteristiky.. poruchy v regulovaných soustavách. Přenos

Předmět

hodnotu regulované veličiny, na které se ustálí ideální statická regulovaná soustava, vypočítáme ze vztahu. Součinitel přenosu astatické soustavy Ki můžeme definovat jako rychlost změny regulované. Přehled regulovaných soustav 7

Microsoft Word - skriptaA4nov1.doc

ovlivňuje regulovaná veličina. Vstupním signálem soustavy je akční veličina y, výstupním signálem je regulovaná veličina x. Dalšími. Obr. 29. Příklady regulovaných soustav 1. řádu. zřejmé, že astatická soustava 0. řádu neexistuje.

Spojité řízení --- Regulace

Pomocná regulovaná veličina: je veličina, která vznikne odbočením regulované veličiny v místě soustavy, kde zpoždění není ještě tak velké. Zlepšuje stabilitu obvodu.. Astatická soustava 1. řádu … přechodová charakteristika

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková

vyskytuje, dá se říci, nekonečně mnoho typů. Vlastnosti regulovaných soustav jsou většinou předem. Astatické regulované soustavy Astatická regulovaná soustava je soustava, u níž po změně akční nebo poruchové veličiny regulovaná

Astatické regulované soustavy

Astatická regulovaná soustava je soustava, u níž po změně akční veličiny přibývá nebo ubývá regulované veličiny trvale.Změna probíhá trvale, pokud neuvažujeme omezení regulované veličiny dané konstrukcí některého jejího členu.Po.

1. Výběr Základních Pojmů

Řád regulované soustavy je určen řádem diferenciální rovnice, která ji popisuje. Soustava s dopravním zpožděním je taková soustava, kde se vyskytuje dopravní zpoždění, časové

Integrovaná střední škola

3. regulovaná soustava (statická, astatická, 0.,I. A vyššího řádu, náhradní schéma, frekvenční charakteristiky)